A weboldal karbantartás alatt van!

befektetési fogalmak

Ügyfélfogadás:

Az SPB Befektetési Zrt. irodájában

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. (Gerbeaud Irodaház)

(+36) 1 483 26 41      (+36) 20 359 51 59

info@globalmorning.com

Visszahívás kérése

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK:

Befektetési fogalmak

Befektetések kockázata

Számlanyitáshoz szükséges személyes dokumentumok

Befektetések Minősítése

Jogi Nyilatkozat

Főoldal Informácók Befektetési Fogalmak - Global Morning

BEFEKTETÉSI FOGALMAK, BEFEKTETÉSI SZÓTÁR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z

A befektetési fogalmak segítenek eligazodni a befektetések világában! Az ismeretlen befektetési fogalmak megértéséhez használja befektetési szótárunkat!
 
 

Adagolt kibocsátás
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejárati időpontja azonos.

ÁKK Zrt.
Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Alapcímlet
az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Alapfedezet
határidős, opciós vagy egyéb származékos pozíció tartását lehetővé tevő értékpapírletét, amely veszteség esetén a befektetési szolgáltató részére fedezetet biztosít.

Alapkamat
jegybanki (központi banki) irányadó kamat. Pl. a Magyar Nemzeti Bank, a Svájci Nemzeti Bank vagy az Európai Központi Bank alapkamata.

Alapok alapja
olyan befektetési alap, mely túlnyomórészt más befektetési alapok befektetési jegyeibe fekteti tőkéjét.

Alapszintű pénzügyi fedezet
határidős, opciós, valamint a T+2 és a T+3 napos ügyletek elszámolásához a KELER által ügyletkörönként előírt biztosíték

Államkötvény
éven túli lejáratú állampapír.

Állampapír
a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az ilyen papírok visszafizetési kockázata a legkisebb egy adott országban

Allokáció
túljegyzés, illetve aukciós túlkereslet esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő eljárás, mely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről (ez az állampapír aukciók esetében a kártyaleosztás elve).

Amerikai opció
olyan opció, amelyet annak jogosultja nemcsak a lejárat napján, hanem előtte is lehívhat.

Amortizáció
a tárgyi eszközök értékcsökkenése, amelynek költségként történő elszámolásáról. Az elszámolás gyakoriságát befolyásolja a társaság költségelszámolási rendje. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága attól is függ, milyen módszerrel állapítják meg az elszámolandó értékcsökkenést (például teljesítményarányosan vagy időarányosan).Az értékcsökkenést maximum a bekerülési értékig (azaz nulláig), illetve ha maradványértékkel számolnak, akkor a maradványértékig lehet elszámolni.Fontos: a terv szerinti értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától kell elszámolni, függetlenül attól, hogy az az év mely napján volt.

Árfolyam/nyereség (P/E) arány
a részvényárfolyam (P) és az egy részvényre jutó nyereség (E) hányadosa.

Árfolyamgarancia
vannak olyan devizahitelek, amelyeknél a bank árfolyam-garanciát nyújt, azaz egy előre meghatározott árfolyamsávon belül nem érvényesíti a törlesztőrészletben az árfolyam változását. Ha viszont az árfolyam kilép ebből a sávból, akkor már változik a törlesztőrészlet is.

Árfolyamindex
megmutatja, hogy egy meghatározott bázisponthoz képest hány százalékkal változtak átlagosan az indexkosárban szereplő eszközök árfolyamai.

Árfolyamkockázat
a deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizahitelek törlesztőrészleteinek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztő részletek növekedését vonja maga után.

Árfolyamrés
a vételi és eladási árfolyam közötti különbség. Mértékét a hitelintézet szabadon állapítja meg. A vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál.

Átváltoztatható kötvény
részvénytársaság által kibocsátott olyan névre szóló kötvény, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani.

ÁSZ
Állami Számvevőszék.

Aukció
a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek (Magyarországon az államkötvény- és a diszkontkincstárjegy-kibocsátás általános módja).

Azonnali ügylet
az a megállapodás, amely előre rögzített időpontban történő tényleges teljesítésre irányul.
 
 

BÁT
Budapesti Árutőzsde

Bázispont
a százalékpont egy század része (1 bázispont = 0,01 százalékpont, avagy 100 bázispont = 1 százalékpont).

Befagyott betét
olyan betét, amelyre a hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni.

Befektetési ajánlás
pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, amelynek ismeretében az ügyfél olyan döntést hozhat, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Ideszámít a nyilvánosság számára közölt tény, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele.

Befektetési alap
befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.

Befektetési alap letétkezelési tevékenység
pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi.

Befektetési alap letétkezelő
a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet.

Befektetési alap saját tőkéje
a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos.

Befektetési alapkezelési tevékenység
a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele.

Befektetési alapkezelő
befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep.

Befektetési eszközök
a) átruházható értékpapírok;
b) pénzpiaci eszközök;
c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
d) határidős kamatlábügyletek;
e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek;
f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
g) üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyező anyagkibocsátási jogokra vonatkozó opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek, amelyek teljesítése készpénzes elszámolással történik és kereskedése szabályozott piacon zajlik, illetve amely ügyletek elszámolását elfogadott elszámolóház végzi folyamatos biztosítékadási kötelezettség mellett

Befektetési hitel
értékpapír vásárlásához nyújtott hitel, ha a hitelt nyújtó részt vesz az ügylet lebonyolításában.

Befektetési jegy
befektetési alap nevében (javára és terhére) - a törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési jegy folyamatos forgalmazása
a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása.

Befektetési politika
a pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésének.
A befektetési politika legfontosabb elemei:
• befektetés célja, alapelvei
• a befektetések összetételére vonatkozó irányelvek (mekkora arányban kíván a pénztár állampapírt, részvényt, befektetési jegyet vásárolni, milyen arányt képviselnek a megcélzott portfolióban a külföldi eszközök), melyek a vállalt kockázati szint és a várható eredményesség szempontjából igazítanak el;
• a pénztár referenciaindexe, mely a pénztári teljesítmény méréséhez szükséges egyik legfontosabb összehasonlító adat.

Befektetési tanácsadás
befektetési eszközre, a tőkepiacra vonatkozó olyan, értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat ellenszolgáltatás fejében történő átadása, amelynek célja, hogy ezek ismeretében az ügyfél olyan döntést hozzon, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele, továbbá a termékértékesítő által az ügyfél részére történő tájékoztatás.

Befektetési vállalkozás
befektetési vállalkozás az értékpapír-bizományos, az értékpapír-kereskedő és az értékpapír-befektetési társaság. (Befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési vállalkozás és hitelintézet folytathat.)

Befektető
az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja.

Befektető-védelmi Alap
A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 

Befolyásoló részesedés
egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetőleg egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy
a) összességében a tulajdoni hányad, illetőleg a szavazati jogok legalább tíz százalékát birtokolja, vagy
b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületei tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy
c) alapszabály, alapító okirat vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére

Befolyásszerzés
a részvénytársaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények  következtében jön létre. Befolyásszerzésnek minősül a részvényes által a részvénytársaság más részvényesével kötött olyan megállapodás is, amely alapján a részvényes jogosult a vezető tisztségviselők, illetve a felügyelő bizottság tagjai többségének megválasztására, illetőleg visszahívására, vagy a felek kötelezettséget vállalnak a részvénytársaság egységes szempontok szerint történő irányítására. A befolyásszerzés abban az esetben is megvalósul, ha arra az egymással kapcsolatban nem álló (független) személyek összehangolt magatartása révén került sor.

BÉT
Budapesti Értéktőzsde

Betét
a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. A betét lehet számlához kapcsolódó vagy betéti okirat.

Betét feltörés
a betét lejárati idő előtti visszavétele. A lekötött betét feltörése esetén megszűnik a szerződés, a pénzintézet a betéti számlára eléhelyezett összeg visszafizetést nem tagadhatja meg, de ez esetben a betétes csökkentett, esetleg látra szóló kamatra lesz csak jogosult

Betét futamideje
a betét elhelyezésének időtartama, a kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak. Számításánál vagy az induló vagy a lejárati napot nem számítjuk hozzá a futamidőhöz.

Betétgyűjtés
pénzeszközöknek előre meg nem határozott természetes és jogi személyektől történő üzletszerű gyűjtése.

Bizományosi tevékenység
megbízás alapján a befektetési szolgáltató és az árutőzsdei szolgáltató saját nevében az ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége.

Blue Chip
a tőzsdék leglikvidebb (mindig nagy forgalmú), és legnagyobb kapitalizációjú papírjainak gyűjtőneve.

Bruttó elszámolási rendszer (gross settlement system)
átutalási rendszer, amelyben a pénz- vagy értékpapír-átutalások résztvevői közötti kiegyenlítésére tételenként kerül sor.

BUBOR
budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb (Budapest Interbank Offered Rate).

BUX index
a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából, és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.
 
 

Chart
olyan árfolyamdiagram, aminek segítségével vizuális módon követhető az árfolyamváltozás.

Csereügylet (swap)
valamely pénzügyi eszköz cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után.
 
 
 

Dematerializált értékpapír
a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség (az értékpapír nyomdai úton nem kerül kinyomtatásra).

Daytrade
Olyan megnyitott pozíció, mely még ugyanazon a kereskedési napon lezárul.

Deviza
Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 50 euró a devizaszámlán.

Devizabelföldi
a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet,
b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztatót) is,
c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi,
d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaságot,
e) a külföldön lévő külképviselet

Devizabetét
forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg. A devizabetét esetén a kártalanítás összegének a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a betét befagyása napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizakülföldi
a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet,
b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe,
c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete,
d) a vámszabadterületi társaság,
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá
f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság

Diszkont kincstárjegy
a Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Három különböző futamidővel (3, 6 és 12 hónapos) kerülnek értékesítésre.

Diverzifikáció
kockázatcsökkentési célból való befektetés különböző piacokon.

Duration
Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatlábérzékenységét kifejező mutatót használják.
 
 
 

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
a befektetési alap nettó eszközértéke elosztva a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. Minden tranzakció ezen az árfolyamon történik.

Egyedi értékpapír letéti számla
a nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.

Egyedi kockázat
az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata.

Egyéni számla
az egyéni számla tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíjának, az egyéb befizetéseknek és hozzájárulásoknak azt a részét, amelyet a pénztár a tagjai számára a szolgáltatások jövőbeni fedezetére jóváír. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlán összegyűjtött megtakarításokat alapul véve finanszírozza.

Egyesített összevont értékpapír számla
a KELER Zrt. által vezetett, a Számlatulajdonos rendelkezése alatt álló gyűjtőelven kezelt, nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás, amelyen a biztosíték értékpapír letéti számlán kezelt értékpapírokon kívül valamennyi értékpapír kimutatásra kerül.

Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM)
a hitelintézeteknek az egyes betétekösszehasonlíthatósága érdekében közzé kell tenniük az EBKM-et, amelynek számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe.

Egységesített értékpapír hozam mutató (EHM)
a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében, ha az értékpapír kamata a kibocsátó által a még hátralévő teljes futamidőre megállapításra került, a befektetési szolgáltató és a hitelintézet, valamint az a szervezet, amely törvény alapján forgalmazó igénybevétele nélkül jogosult saját kibocsátású értékpapírt forgalomba hozni, köteles kiszámítani, és közzétenni az egységesített értékpapír hozam mutatót, mely által az e körbe bevont értékpapírok hozama összehasonlíthatóvá válik.

Eladási opció (put option)
olyan szerződés, amelyben az egyik fél (az opció jogosultja) az opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy adott jövőbeni napon (lejáratkor), vagy napig (lejáratig) valamely termék meghatározott mennyiségét előre megállapított árfolyamon, az ún. kötési árfolyamon egyoldalú nyilatkozatával eladhassa az opció kiírójának.

Életjáradék
a tag élete végéig tartó nyugdíjszolgáltatás.

Elfogadó nyilatkozat (vételi ajánlatra tett)
az ajánlat tárgyát képező részvénnyel rendelkező részvényes nyilatkozata arról, hogy részvényeit, vagy annak az elfogadó nyilatkozatban meghatározott részét a vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint át kívánja ruházni.

Elsőbbségi részvény
Eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő (elsőbbséget biztosító) részvény. Az alapító okirat (alapszabály) az elsőbbségi részvényfajtán belül
a) osztalékelsőbbséget,
b) a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbséget (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség),
c) a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, valamint
d) a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeire elővásárlási jogot biztosító részvényosztályt határozhat meg.

Elsődleges forgalmazó
az ÁKK Rt.-vel az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltató

Elszámoló nap
az ügylet elszámolásának, rendezésének napja, amikor megtörténik a számlák (pénz és értékpapír) terhelése és jóváírása.

Elszámolóház
a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítő szakosított hitelintézet.

Értékpapír
a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő befektetési eszköz. Értékpapírnak csak olyan okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani.

Értékpapíralap
Olyan befektetési alap, melynek portfólióját értékpapírok (kötvények, részvények, befektetési jegyek, stb.), bankbetétek és egyéb pénzügyi eszközök (például: határidős ügyletek, opciók) alkotják.

Értékpapír átalakítás
az értékpapír előállítási módjának (nyomdai úton, dematerializált) megváltoztatása.

Értékpapír letéti őrzés
értékpapír megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása.

Értékpapír letéti számla
a nyomdai úton előállított értékpapír gyűjtőelven alapuló nyilvántartására, a számlatulajdonos részére vezetett számla.

Értékpapír típus
az értékpapír névre vagy bemutatóra szóló voltának megkülönböztetése.

Értékpapírkód
a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja; ISIN azonosító (International Securities Identification Number).

Értékpapír-kölcsönzés
értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó, vagy az általa megjelölt harmadik személy részére.

Értékpapír-letétkezelés
értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.

Értékpapír-sorozat
az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Értékpapírszámla
a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Értékpapírtitok
minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési szolgáltatóval, árutőzsdei szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.

Értékpapírtranszfer
értékpapírok áthelyezése az egyik értékpapírszámláról egy másikra.

Eszközalap
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási ágazatban tevékenység végzésére jogosult biztosítók által, a részükre befizetett díjak befektetése útján képzett, egyedileg kialakított portfoliót tartalmazó eszközállomány elnevezése.
 
Euribor (EURro Inter-Bank Offer Rate)
az Európai bankok egymásnak felajánlott euró hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolása.

Európai opció
olyan opció, amelyet annak jogosultja csak a lejárat napján hívhat le.
 
 
 

Fedezeti tartalék
a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és finanszírozására szolgál. (Ebbe kerül tehát a pénztártag tagdíjának az a része, amely a majdani nyugdíjszolgáltatása fedezetéül szolgál, és ide kerül az erre az összegre eső nettó hozam is. A felhalmozás időszakában a fedezeti tartalék összege az egyéni számlákon nyilvántartott összegekkel egyezik meg.)

Fedezeti ügylet
olyan kockázatfedezeti céllal kötött határidős, opciós, swap, illetve azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek) adódó nyitott pozíció, várható kamatveszteség, illetve árfolyamveszteség kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet eredménye és a fedezett ügylet eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség

Felosztott hozam
a tőkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni

FIFO
Olyan készletértékelési eljárás, amely szerint az először beérkezett készlet kerül elsőként felhasználásra, a zárókészlet értékeléséhez pedig az utolsó beszerzési árakat veszik alapul. (Értékpapír eladáskor e módszer alkalmazása azt jelenti, hogy a számla javára időben először jóváírt értékpapírokat tekintik eladottnak. Az árfolyamnyereség és a tőkeszámlán nyilvántartott befektetési állomány megállapításánál van jelentősége.)

Fix és változó betéti kamat
ha nem változik a kamatláb a lekötés időtartama alatt, akkor fix kamatozású a betét, amennyiben pedig meghatározott időszakonként módosulhat, akkor változó kamatozású

Fix kamatozás, változó kamatozás
a fix kamatozás azt jelenti, hogy a hitel-, ill. lízingszerződés kamata rögzített a futamidő alatt (annuitás). Változó kamatozású hitel- vagy lízingszerződés kamata a szerződésben meghatározott időszakonként általában a referenciakamatláb változása esetében módosul, azaz a kamat mértéke az aktuális pénzpiaci kamatlábak (LIBOR, illetve BUBOR) jelentősebb mértékű elmozdulása esetén változik.

Folyamatos kibocsátás
a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik

Folyószámla
a lakossági fizetési forgalom lebonyolítására – megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére – szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése. A folyószámla lényeges tulajdonsága, hogy egyenlege negatív is lehet, azaz a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet abban az esetben, ha erről a felek a számlanyitáskor a bankszámlaszerződésben megállapodtak, amelynek összeghatára ugyancsak a felek megállapodásának függvénye.

Forgalmazó
az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

Forgalomba hozatal
az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás; (A forgalomba hozatal jegyzés, aukció, folyamatos kibocsátás, vagy adagolt kibocsátás útján történhet.)

Forward
nem szabványosított határidős termék.

Futures
szabványosított határidős (tőzsdei) termék.
 
 
 

Garanciaalap
tőkepiaci ügyletek elszámolásának a biztosítékaként az elszámolóház által kezelt olyan pénz-, illetve értékpapíralap, amely a teljesítéshez óvadékul szolgál.

GIRO
Bankközi elszámolási rendszer (BKR)
a betét elhelyezése egy meghatározott időtartamra történik, annál korábban csak valamilyen büntető feltétel – általában a hozam teljes vagy részleges elvesztése – mellett lehet a betéti összeghez hozzájutni. A határidős betétek lehetnek folyamatosan megújulók, ebben az esetben a lejáratot követően a betét összege (vagy annak kamattal növelt összege) ismét, automatikusan lekötésre kerül.
 
 
 

Határidős opció
a határidős opció arra jogosítja fel tulajdonosát, hogy megvegyen vagy eladjon egy adott határidős ügyletet oly módon, hogy határidős árnak az opció kötési árfolyamát tekintik.

Határidős ügylet
a felek megállapodhatnak abban, hogy a tőzsdei ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei szabályzat által meghatározott későbbi időpontban teljesítik. Ebben az esetben a tőzsdei ügylet a tőzsde szabályzata szerinti teljesítési feltételekkel azáltal jön létre, hogy az ügyletet az elszámolóház nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. A határidős ügyletből eredő kötelezettséget - az elszámolóház szabályzata által meghatározott módon - mindkét fél irányában az elszámolóház teljesíti. A határidős ügylet teljesítése történhet az ügylet tárgyának tényleges átadásával, közraktári jeggyel történő teljesítéssel, illetőleg készpénzes elszámolással. Az elszámolásra vonatkozó szabályok a szerződés tárgyának tényleges átadásával történő teljesítését korlátozhatják vagy kizárhatják.

Határon átnyúló szolgáltatás
az a szolgáltatás, amely esetében a biztosító, a biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szaktanácsadó tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás tagállama nem azonos azzal a tagállammal, ahol a biztosító, biztosításközvetítő, illetve biztosítási szaktanácsadó székhelye, telephelye, főirodája található.

Hátralévő átlagos futamidő
fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration).

HIFO
olyan készletértékelési eljárás, amely szerint a legmagasabb árú készlet kerül először felhasználásra, a zárókészlet értékeléséhez pedig a legalacsonyabb árakat veszik alapul.

Hirdetmény
a pénzügyi intézményi termékekre vonatkozó, a pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló üzleti helyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, amely az egyes termékek díjait, költségeit, jutalékait, azok esedékességet, számítási módját, valamint a termékhez kapcsolódó további kondíciókat és igénylési feltételeket tartalmazza.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Home és office banking
banki szolgáltatás, amelyen keresztül egy pénzügyi intézmény ügyfele telefon, televíziókészülék, terminál vagy személyi számítógép mint telekommunikációs hálózat használatával elérheti az intézmény számítógépes központját, és megbízásokat adhat számlája terhére. Használható többek között átutalások indítására, egyenleg lekérdezésre, banki információk továbbítására, tájékoztatásra, stb.

Hosszú pozíció
minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg.

Hozamindex
a kötvényektől a jövőben, a lejáratig elvárt hozam számszerűsítésére használt mutató (pl. DWIX).
 
 

Immobilizált értékpapírok
olyan értékpapírok, amelyek csak egy (vagy kevés számú) összevont címletben kerülnek kinyomtatásra. E fizikailag előállított, összevont címletek nem kerülnek a befektetők birtokába, hanem elsősorban a központi értéktárban kerülnek elhelyezésre.

Indexkövető befektetési alap
olyan befektetési alap, amely befektetési politikájában valamely szabályozott piac által meghirdetett index, illetve valamely, a lehetséges befektetők részére előre meghirdetett, a Felügyelet által jóváhagyott egyéb index leképezésére vállalkozott.

Indexopció
olyan vételi vagy eladási opció, amely egy részvénypiaci indexre  vonatkozik.

Infláció
az általános árszínvonal folyamatos emelkedése, amely a vásárlóerő csökkenésével jár együtt.

Intézményi befektető
a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a kockázati tőketársaság, kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosítóintézet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő.

ISIN azonosító
a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja (International Securities Identification Number).

Ismertető
az állampapírok forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos általános feltételeket és szabályokat tartalmazó tájékoztató.
 
 
 

Jegyzés
az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Jegyzési garanciavállalás
a) az értékpapír saját számlára történő lejegyzésére, illetve megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás vagy
b) a jegyzés vagy eladás meghiúsulásának elkerülése érdekében szerződésben vállalt mennyiségű értékpapír lejegyzésére, illetőleg megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás

Jegyzési jogot biztosító kötvény
részvénytársaság által kibocsátott olyan névre szóló kötvény, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít.

Jövedelmezőségi mutatók
megmutatják, hogy a társaság gazdálkodása során milyen eredményességgel használja fel a rendelkezésére álló forrásokat (pl.: eszközarányos nyereség, egy részvényre jutó eredmény, osztalékfizetési ráta.).
 
 
 

Kamat
a kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.

Kamat swap ügylet
valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb alapján számított fix kamat és - bizonyos piaci kamatlábhoz, feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó kamatösszeg meghatározott időközönkénti cseréje.

KELER OTC piac
a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-n keresztül bonyolított nem tőzsdei értékpapír kereskedelem.

KELER Zrt.
Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Kereskedelmi tevékenység
befektetési szolgáltató, illetve árutőzsdei szolgáltató által pénzügyi eszköz, illetve áru saját számlára történő adásvétele, cseréje.

Kereskedési szándékkal tartott pozíció
a rövid távú újraértékesítés szándékával vagy a vételi és eladási árak közötti tényleges vagy várható különbözetből, valamint egyéb ár- vagy kamatlábváltozásokból származó rövid távú haszonszerzés szándékával tartott pozíció, amelybe beletartoznak mind a saját számlás, mind az ügyfelek által adott megbízások végrehajtásából és az árjegyzésből származó pozíciók.

Készletértékelés
a vásárolt készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, de mivel az árak az év során változhatnak, az év végi zárókészletben előfordulhat, hogy ugyanazon termékek különböző árakon szerepelnek, ami jelentősen megnehezíti értékelésüket. A készletek értékelésének két gyakran alkalmazott módszere a FIFO (first in first out) és a HIFO (highest in first out).

Kibocsátási program
egy kibocsátótól származó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve zártvégű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegyek egymást követő nyilvános értékpapírkibocsátás-összessége, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó, illetve az alapkezelő a program indításakor rögzíti, és az egyes részkibocsátások során a kibocsátó, illetve az alapkezelő meghatározza a kibocsátás egyedi adatait.

Kibocsátó
az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

Kibocsátó rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége
az állampapír kivételével a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója köteles haladéktalanul közzétenni a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény 6. számú mellékletében megjelölt és minden egyéb, az értékpapír értékét vagy hozamát közvetve vagy közvetlenül érintő információt. A közzététel helye: egy országos terjesztésű napilap, vagy a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapja, vagy annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek.

Kibocsátó rendszeres tájékoztatási kötelezettsége
az állampapír kivételével a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója köteles a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A rendszeres tájékoztatást éves és féléves gyorsjelentés, valamint éves jelentés formájában kell teljesíteni. A helyi önkormányzat nem köteles éves és féléves gyorsjelentést készíteni. A kibocsátó köteles biztosítani, hogy a befektetők az éves és féléves gyorsjelentést, valamint az éves jelentést megtekinthessék. A kibocsátó egy országos terjesztésű napilapban, vagy a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapján, vagy annak a szabályozott piacnak a honlapján, amelyen az értékpapírral kereskednek, közleményben köteles közzétenni a gyorsjelentések, illetve az éves jelentés elkészültének tényét, közzétételének és megtekintésének helyét és idejét. Ugyanitt kell közzétenni a gyorsjelentéseket, továbbá az  éves jelentésnek legalább a gyorsjelentések tartalmával megegyező kivonatát.

Kincstárjegy
kincstárjegy kibocsátására az állam jogosult, névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, futamideje a kibocsátás időpontjától számított egy évig terjedhet. A kincstárjegyben az állam (az adós) arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti.

Kiszervezés
ha a befektetési szolgáltató a befektetési, illetőleg a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéhez, valamint az árutőzsdei szolgáltató árutőzsdei szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést köt.

Klíring  
a fizetési megbízásokra, pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolására, átutalásokra (transzferekre) vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a tényleges teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven).

Klíringtag
az elszámolási rendszerben közvetlenül részt vevő személy.

Kollektív befektetési értékpapír
a befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító - bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja - az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva - az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés.

Kollektív befektetési forma
azonos szerződési feltételek mellett, a befektetők által átadott eszközök egymástól el nem különített, együttes kezelésével létrehozott és működtetett befektetési eszközcsoport, mely a befektetők részére végzett, előre meghatározott, azonos jogi keretek között történik. A kollektív befektetési forma létrehozatalának és működésének célja, hogy befektetői számára portfóliókezelési szolgáltatást nyújtson, illetőleg tagjaiként a befektetők közvetve vegyenek igénybe befektetéskezelési szolgáltatást

Kollektív befektetéskezelés
a kollektív befektetési forma részére végzett portfóliókezelési tevékenység.

Kontraktus
derivatív ügyletek szabványosított mennyiségi egysége.

Kontraktus lista
a derivatív termék tartalmát meghatározó feltételek összessége.

Konverziós díj
pénznemek közötti átváltásért fizetett díj.

Korrigált elszámolóár (Ex elszámolóár)
társasági esemény hatására az elszámolóár újraszámolt értéke, melyen a KELER Rt. a szabványosított határidős (opciós) nyitott pozíciókat újranyitja.

Könyv szerinti érték (Book Value = BV)  
a vállalat nettó vagy könyv szerinti értéke megegyezik a mérlegben szereplő összes eszköz és az összes kötelezettség különbségével.

Kötjegy
az értékpapírok adásvételének megtörtént rögzítő igazolás.

Kötvény
a kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.

Közgyűlés
a pénztár legfőbb szerve, melyet legalább évente kétszer össze kell hívni, az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására.

Központi bank
az országok fő szabályozó bankja. A központi bankok elsődleges feladata általában a monetáris politika kidolgozása és végrehajtása.

Központi értékpapír-nyilvántartás
a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás.

Központi értékpapírszámla
a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás.

Közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás
egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

Közzétételi kötelezettség befolyásszerzés esetén
a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő ötszázalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további ötszázalékos mértéket (tíz, tizenöt, húsz százalék stb.) elérő befolyásszerzést a szerző fél köteles két naptári napon belül a Felügyeletnek, valamint a részvénytársaság igazgatóságának bejelenteni és közzétenni részvénytársaság hirdetményi lapjában, a részvénytársaság honlapján (ha van ilyen), valamint a Magyar Tőkepiac című hivatalos lapban.
 
 
 

Látra szóló betét
a látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyről az ügyfél bármikor rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után.

Letéti őrzés
pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása.

Letétkezelés
a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat.

Letiltott értékpapír
a 105/1952. (XII. 28.) MT rendeletben meghatározott eljárás hatálya alatt álló értékpapír.

Lezárás
korábban megnyitott pozíciót ellentételező vagy lezáró tranzakció.

Likvid eszköz
a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét.

Likviditási tartalék
a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgáló, a tagok által közösen finanszírozott tartalék.

Limitáras megbízás
valamely pénzügyi eszköz meghatározott limitáron vagy annál jobb áron, meghatározott mennyiségben történő vételére vagy eladására irányuló megbízás.
 
 
 

Magánnyugdíjpénztár
a társadalombiztosítási (TB) nyugdíjat részben helyettesítő, magánnyugdíj fedezetére fizetendő kötelező nyugdíjjárulékot (tagdíjat) gyűjtő, azt befektető, a befizetéseket és a hozamokat egyéni számlán jóváíró, a nyugdíjkorhatár elérésekor nyugdíjszolgáltatást nyújtó, arról gondoskodó, az önkormányzatiság elvén működő, azaz a tagok tulajdonában lévő intézmény.

Másodlagos értékpapír
letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír által megtestesített jogok gyakorlását biztosító sorozatban kibocsátott névre szóló átruházható értékpapír.

Másodlagos piac  
a másodlagos piacon történik a már kibocsátott értékpapírok adásvétele (értékpapírtőzsdék, OTC piac, két fél közötti közvetlen adásvétel).

MAX Composite index
a MAX Composite index a MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga. A MAX Composite index tartalmazza az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő Magyar Államkötvényeket és Diszkont Kincstárjegyeket, így az állampapír-piac egészét jellemző mutató.

MAX index
Magyar Államkötvény Index. A magyar állam által nyilvánosan kibocsátott, az index számítás napján 1 évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású államkötvények tőkesúlyozású árfolyamindexe. Az egyes kötvények az aukciókon értékesített mennyiségük arányában vesznek részt az indexképzésben.

Megbízás végrehajtása az ügyfél javára
pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodás megkötésére irányuló tevékenység végzése az ügyfél javára.

MNB
Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankja.

Multilaterális nettósítás
az az eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. kiszámítja klíringtagonként és értékpapíronként a tag napi eladási, vagy vételi pozíciójának különbözetét.
 
 
 

Nettó eszközérték
a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

Nettó hozam
a befektetésekre jutó kiadással csökkentett nominális hozam.

Névérték
az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Nyereménybetét
a betét egy speciális fajtája, amelynél a kamat nem jóváírt pénzmennyiségben, hanem tárgynyeremény formájában jelentkezik. Az ilyen típusú betétek kamatait nyereményalapba gyűjtik, és az azon vásárolt nyereményt (gépkocsi, lakás) sorsolják ki a konstrukcióban résztvevők között.

Nyereségrealizálás (Profit Taking)
pozíció lezárása a profit kivétele érdekében.

Nyílt pénztár
az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza.

Nyílt végű befektetési alap
az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra.

Nyilvános ajánlattétel
értékpapír nyilvános forgalomba hozatala keretében, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett eladási ajánlat, az értékesítésre felajánlott értékpapír feltételeit és adatait, valamint a forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Nyilvános forgalomba hozatal
az értékpapír nem zártkörű (egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő) forgalomba hozatala; (Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag dematerializált formában előállított értékpapírt lehet.).

Nyilvános vételi ajánlat (kötelező, önkéntes)
a nyilvánosan működő részvénytársaságban a harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen - a Felügyelet által jóváhagyott - nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: vételi ajánlat) kell tenni. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik - sem közvetlenül, sem közvetve - a szavazati jogok több mint tíz százalékával, a vételi ajánlat megtétele már a huszonöt százalékot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező. A vételi ajánlatot a részvénytársaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára kell megtenni. A részvénytársaság igazgatósága a vételi ajánlatot véleményezi, véleményét a részvényesek számára közzéteszi. Vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre akkor is sor kerülhet, ha a vételi ajánlat tétele nem kötelező (önkéntes vételi ajánlat).

Nyitott pozíció
a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke.

Nyitva szállítás
olyan átruházható értékpapírral kapcsolatos ügylet, amelynek során az értékpapír és az ellenérték szolgáltatása (átutalása) nem azonos időpontban történik.
 
 
 

Opció lehívása
az opció jogosultja egyoldalú nyilatkozatával érvényesíti opciós jogát.

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
az Országos Betétbiztosítási Alap 1993-ban alakult, célja: a hitelintézetek betéteseinek védelme. Az Alap a befagyott betétek tőkéje és kamata után egy személynek (magánszemély, jogi személy) egy hitelintézetnél legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást, a kifizetés azonban Magyarországon forintban történik, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon számítva. A bank fizetésképtelensége esetén a szóban lévő betétek összeadódnak és azok után együttesen legfeljebb az érvényben lévő értékhatárig fizet az Alap.

OTC-piac
tőzsdén kívüli értékpapír kereskedés (Over the Counter).
 
 
 

Pénzforgalmi és lakossági bankszámla (bank account)
a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő.  A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló, illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében – amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető – azonban ez kizárt.

Pénzügyi elemző
a befektetési elemzés tartalmát a befektetési vállalkozás részéről, a befektetési vállalkozás függő ügynöke részéről, illetve ezek rendelkezése szerint vagy a befektetési vállalkozással kötött kiszervezési megállapodás alapján kialakító, a Tpt.-ben meghatározott érintett személynek minősülő természetes személy, függetlenül attól, hogy a befektetési elemzést milyen jogviszony alapján készíti.

Pénzpiaci eszköz
a fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott, értékpapírnak nem minősülő, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel pénzpiacon kereskednek.

Pénzügyi eszköz
a befektetési eszköz és a deviza.

Pénzügyi eszköz elhelyezése (placement)
a pénzügyi eszköz Tpt. szerinti forgalomba hozatala és nyilvános értékesítésre történő felajánlása.

Piaci mutatók
a piaci mutatók a kibocsátó társaság értékpapírjainak piaci megítélését fejezik ki. A piac ítélete az értékpapírok árfolyamában fejeződik ki, a piaci mutatók ezt viszonyítják olyan eredmény- vagy vagyonjellegű értékhez, amelyek maguk is befolyásolják az árfolyam alakulását. Ilyen mutatók pl. az árfolyam/nyereség (P/E), vagy az árfolyam/könyv szerinti érték (P/BV) arány.

Portfólió
a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége.

Pozíciólezáró nettósítás
a felek megállapodása alapján a szerződés nemteljesítésekor vagy a felek által meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből, származtatott ügyletből, repó- vagy fordított repóügyletből, értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból, óvadéki, illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló pénzügyi ügyletből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Progresszív betéti kamat
a bank a betéti összegekre különböző sávokat állapít meg. A betéti számlaegyenleg összegének az egyes sávokba eső részére a betétes a bank által előre rögzített sávhoz tartozó kamatlábat kapja.

Ptk.
a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.
 
 
 

Referenciaindex hozamrátája
az a hozamráta, amit az adott pénztár befektetési politikájában meghatározott összetételű befektetésekkel jellemzően a piacon el lehet érni, és ezzel, mintegy viszonyítási alapként a pénztár ténylegesen elért befektetési teljesítményét össze lehet vetni.

Repó- és fordított repóügylet
minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repóügylet). Óvadéki repóügylet kizárólag hitelintézettel köthető. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő. Az óvadéki repóügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok - a felek eltérő megállapodásának hiányában - az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidő végén abban az esetben száll át a vevőre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg.

Részvény
a részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény alapján a részvényes gyakorolhat. (tagsági jogok: pl. közgyűlésen, szavazásban való részvétel; vagyoni jogok: osztalékhoz valójog, likvidációs hányadhoz való jog).

Részvény osztály
az egy részvény típushoz és fajtához tartozó, de a részvény tulajdonosa számára az adott részvényfajtán belül azonos többlet jogokat megjelenítő értékpapírok halmaza.

Részvény sorozat
az egy részvény típushoz, fajtához, osztályhoz tartozó, azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat egyező módon történő előállítással és névértékkel megjelenítő értékpapír csoport, azaz a sorozatban előállított értékpapírok legkisebb homogén egysége, azonos ISIN kód mellett.

Részvénykönyv
a részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapító okiratában (alapszabályában) meghatározott adatokat. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

Részvénytársaság
a részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaságok lehetnek zártkörűen vagy nyilvánosan működők. Zártkörű az a részvénytársaság, melynek részvényei nem kerültek nyilvános forgalomba.

RMAX index
ez az index a rövid futamidejű állampapírok árfolyamváltozásait jelzi, kosarában a MAX index kosarából kikerülő három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű államkötvények, valamint a diszkontkincstárjegyek találhatók.

Rövid pozíció
minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg.
 
 
 

S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
pénzügyi intézmények által tulajdonolt nemzetközi szervezet, amely egy olyan hálózatot üzemeltet, ami lehetővé teszi fizetési és egyéb pénzügyi üzenetek továbbítását pénzügyi intézmények között az egész világra kiterjedően. A S.W.I.F.T. üzenet csak egy rendelkezés a pénzösszegek továbbításáról, maga a pénzösszeg különböző fizetési rendszereken vagy a levelező banki kapcsolatokon keresztül kerül átutalásra.

Saját számlás kereskedés  
pénzügyi eszköz saját eszköz terhére történő adásvétele, cseréje.

Sávos betéti kamat
a bank az alkalmazandó kamatlábat a szerint határozza meg, hogy a betéti számla egyenleg mely sávba esik, majd az így meghatározott kamatlábnak megfelelően fizet kamatot a számla teljes egyenlegére.

Sorozatban kibocsátott értékpapír
az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékű részre (névérték) osztva megtestesítő értékpapír, ha jogszabály másként nem rendelkezik; (Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani.).

Swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet
valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után.

S & P 500
Standard & Poors 500. Amerikai részvényindex, amely 500 társaság részvényeit tartalmazza.

Szabályozott piac
az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti az alábbi feltételeket:
a) a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabályok, piaci szokványok szerint folyik,
b) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
c) a piaci szereplők működésére, tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (tőkekövetelmény, letéti előírás stb.),
d) biztosított a nyilvános áralakulás (a nap elején, napközben és a nap végén kötelező az árakat, továbbá a forgalmi adatokat nyilvánosságra hozni),
e) a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének a minimális feltételeit meghatározzák,
f) a piaci kereskedelemben szereplő pénzügyi eszközök kibocsátói nyilvánosságra hoznak minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását érintheti (transzparencia),
g) a piaci szereplők a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját tevékenységükről,
h) szerepel az Európai Unió tagállamai által saját szabályozott piacaikról készített, a többi tagállam és az Európai Bizottság számára tájékoztatásul megküldött listán

Számlatulajdonos
az a természetes vagy jogi személy, aki a bankszámla felett rendelkezésre jogosult.

Származtatott (derivatív) ügylet
olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva).

Százalékpont
1 százalékpont = 100 bázispont. A százalék érték változását szokták százalékpontban meghatározni. Ha például a kamat 10 %-ról 9 %-ra csökken, akkor 1 százalékponttal csökken, nem pedig 1 %-kal, hiszen akkor csak 9,9 %-ra változna.
 
 
 

T nap
az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés, vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.

T+2 elszámolású piac
az az elszámolási eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. multilaterális nettósítás segítségével, szegregáltan, gördülő elven T+2 napos ciklussal rendezi a hitelpapírra kötött ügyleteket.

T+3 elszámolású piac
az az elszámolási eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. multilaterális nettósítás segítségével, szegregáltan, gördülő elven T+3 napos ciklussal rendezi a részvényre kötött ügyleteket.

Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír
minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba vételét elismerve arra kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít.

Tájékoztató
az állampapír kivételével értékpapír nyilvánosan akkor hozható forgalomba, ha a kibocsátó - nyilvános ajánlattétel mellett - tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.

Takarékbetét
hitelintézetnél takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétként elhelyezett pénzösszeg, amelyről külön okmányt, takarékbetétkönyvet állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötéses, vagy nyereménybetét is, azonban mindig névre szóló.

Társasági esemény
mindazon alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi joga gyakorlására kerülhet sor.

TBSZ
tartós befektetési számla, amely megába foglalja a TBSZ pénzszámlát és a TBSZ
értékpapír számlát egyaránt.

Telephely szerinti ország
az az ország, amelynek hatósága a gépjárművet hatósági jelzéssel ellátta, vagy a baleset bekövetkezésének helye szerinti ország, amennyiben a hatósági jelzésre kötelezett gépjármű baleset részesévé vált, és hatósági jelzés nem rendelhető hozzá, vagy a Biztosítási törvényben meghatározott rendeltetés helye szerinti tagállam, amennyiben nem azonos a hatósági jelzéssel ellátó országgal, vagy hatósági jelzés viselésére nem kötelezett gépjárművek esetében a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti ország.

Teljesítés
a klíringtagok egymással szemben - valamint a tőzsdei ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalással kötött ügylet esetében a klíringtagok és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet között - fennálló pénzben meghatározott követeléseinek (pozícióinak) kiegyenlítése (átutalása), illetőleg a klíringtagok egymással szemben nem pénzben fennálló követeléseinek teljesítése (szállítása).

Termékcsoport
olyan termékek köre, amelyekkel a tőzsdén annak szabályzata alapján azonos feltételek mellett lehet kereskedni.

Termékértékesítő
az ügyfélnek a befektetési eszközzel, illetőleg áruval, továbbá befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységgel összefüggő tájékoztatást nyújtó, megbízást felvevő, illetőleg vele szerződést kötő természetes személy.

Token
az internetbanki rendszer biztonságát kiegészítő eszköz. A token nem más, mint egy kódgenerátor, mely - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függően - egy egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat, melyet az internetbanki rendszer biztonsági kódként használ. A biztonsági kódra a rendszerbe való belépéskor és a megbízások bankba küldésekor van szükség.
A banki szerveren futó program ellenőrzi, hogy az adott felhasználóhoz rendelt token által generált kódsorozat azonos-e az adott sorozatszámú tokenhez tartozó, a banki szerver által generált kóddal. Ha a két kódsorozat eltérést mutat, a rendszerbe való belépést, illetve a megbízásküldést a szerver visszautasítja.

Többlethozam
az életbiztosítási díjtartaléknak befektetéséből származó hozamnak és a technikai kamatláb felhasználásával számított hozamnak a különbsége. A befektetett tartalékon elért, a technikai kamatlábon felüli (többlet)hozamok minimum 80 %-át köteles visszajuttatni a biztosító a biztosítottainak.

Tőkeszámla
az a nyilvántartás, amelyet a magánszemély kérésére - az adóhatóság betekintési jogához való hozzájárulás mellett - a tőkeszámla-vezetésre jogosult társaság vezet a magánszemély befektetéseiről azonosításra alkalmas módon, az egyes befektetések időtartamának és értékének feltüntetésével, (2004. január 1-től megszűnt a befektetési adóhitel lehetősége).

Tőzsde
a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet.

Tőzsdeforgalmi számla
a KELER Zrt.-nél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amely kizárólag a tőzsdei ügylettel, tőzsdén kívüli értékpapír ügylettel, értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló fizetés, megbízás alapján végzett elszámolással, befektetési szolgáltatással és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel, valamint árutőzsdei szolgáltatással kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál.

Tőzsdei adat
a tőzsdei kereskedés során a tőzsdére bevezetett tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedők által tett, és a kereskedési rendszer által sorbarendezett ajánlatok, továbbá a létrejött tőzsdei ügyletek ár-, illetve árfolyam-információi, valamint a tőzsde által számított és közzétett indexértékek.

Tőzsdei kereskedő
a tőzsdén kereskedési joggal rendelkező személy.

Tőzsdei termék
a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz és áru.

Tőzsdei ügylet
az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei szabályzat által lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt. A tőzsdei ügylet azonnali, határidős és opciós ügylet és ezek kombinációja lehet.

Tőzsdén kívüli azonnali ügylet
az ügyletkötést követő legfeljebb 8 munkanapon belül, devizaügylet esetén 2 munkanapon belül teljesített, értékpapír adásvételi, illetve csereügylet.

Tőzsdére bevezetett értékpapír
a tőzsdei értékpapírlistán szereplő értékpapír.

Transzfer
értékpapír „átutalás”, a befektetési szolgáltatónál számlán nyilvántartott szabad rendelkezésű értékpapír áthelyezése más értékpapírszámlára.

Tulajdonosi megfeleltetés
a KELER Zrt. által nyilvántartott, illetve a Számlatulajdonosok és számlavezetők által átadott adatok alapján az adott értékpapír feletti rendelkezési jog megállapítása, a tulajdonos azonosítása.
 
 
 

Ügyfélszámla
az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

Üzletszerű tevékenység
az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.
 
 
 

Valuta
készpénz külföldi pénznemben, pl. 50 eurós bankjegy.

Vételi opció (call option)
olyan szerződés, amelyben az egyik fél (az opció jogosultja) az opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy adott jövőbeni napon (lejáratkor), vagy napig (lejáratig) valamely termék meghatározott mennyiségét előre megállapított árfolyamon, az ún. kötési árfolyamon egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhassa az opció kiírójától.

VIBER
az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer.

Volatilitás
egy instrumentum árának adott időszakra várt ingadozásának a mértéke.
 
 

Zárolás
az a számlaművelet, amelynek során a számlavezető nyilvántartja a számlatulajdonos önálló rendelkezési jogának ideiglenes felfüggesztését.

Zárolt értékpapír alszámla
különböző jogcímeken zárolt értékpapírok nyilvántartására szolgáló alszámla.

Zárt végű befektetési alap
az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra.

Zártkörű forgalomba hozatal
Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül, ha
a) az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel;
b) az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál kevesebb személy részére ajánlják fel;
c) az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból;
d) az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg; vagy
e) az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől számított tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelő összeget;
f) a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel.
 
Már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül az is, ha
a) a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények kibocsátása nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését;
b) az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel;
c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel;
d) a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik;
e) az értékpapírt a kibocsátó, illetőleg kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának ajánlja fel, értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírja valamely szabályozott piacra már be van vezetve.

Zsírórendszer
a bankközi elszámolásokat és átutalásokat elszámoló elektronikus rendszer.


Befektetési Termékek

Befektetési Szolgáltatás

BEFEKTETÉSI FOLYAMAT

Hogy pénzének gyarapodása természetes legyen

Magyar államkötvény? Hazai-, vagy nemzetközi vállalati kötvények? Befektetési Alapok, esetleg Nemzetközi Részvények? Általunk lehetősége nyílik a befektetési termékek széleskörű-, globális eléréséhez.

PRIVATE-, ÉS PERSONAL BANKING szolgáltatások

Ön meghatározza befektetésére vonatkozó igényeit, mi kínáljuk a megoldásokat. Érjen el exkluzív befektetéseket első osztályú kiszolgálással! Már 5 millió Ft megtakarítástól...

A sikeres befektetés
5 feltételét nálunk eléri

A pénz egyik legfontosabb feladata, hogy gyarapodjon. Befektetőként mi a legfontosabb az Ön számára? Biztonság? Hozam? Likviditás? A Global Morning által mindezt akár egyszerre elérheti!

Tovább Tovább Tovább